Billboard Ads

https://masterkey.masterweb.com/aff.php?aff=12774

Profil, Biodata dan Biografi Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani - Nama Ulama yang satu ini adalah salah satu Ulama besar di zaman ini. Tidak ada yang membantah dengan kealiman dan keluasan ilmu beliau. Beliau adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, ketokohan beliau di dunia internasional begitu dimuliakan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan beliau mengani berbagai masalah keislaman. Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani lebih condong kepada cara berpikir yang mendinginkan suasana. Banyak ceeramah dan tausiah beliau yang selalu mengedepankan untuk saling menghormati, merski kepada orang lain yang memiliki cara berpikir berbeda dengan kita.

As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani
As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah ulama besar Islam di zaman ini yang berasal dari Arab Saudi. Beliau lahir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1946 M di kota Mekkah. Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang sangat terkenal. Ayah beliau adalah As-Sayyid Alawi yang merupakan ulama terkemuka di Mekkah dan juga merupakan penasihat dari Raja Faisal raja Arab Saudi.Sejak dari kecil, Abuya Sayyid Muhammad ALawi Al Maliki sudah digembleng dengan ilmu Islam oleh Ayahanda nya yaitu Sayyid Alawi. Ayahanda beliau meninggal pada tahun 1971.

Tak heran jika keilmuan Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani begitu luas, hal ini karena memang sejak kecil beliau sudah dididik dengan baik oleh Ayahandanya. Ulama besar ini sudah meninggal tepatnya pada hari Jumat 15 Ramadhan 1425 H yang jenazahnya dimakamkan di sebelah Ayahnya dan disebelah Sayyidah Khadijah. Para pelayat begitu banyak ketika pengebumiannya, sholat jenazah pun dilakukan di seluruh penjuru dunia. Dunia Islam pun berduka karena telah kehilangan ulama besar dengan keluasan samudera Ilmu yang luar biasa.

Pendidikan Awal Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani

Untuk pendidikan awal dari Sayyid Muhammad Alawi-Al Maliki Al-Hasani ini tentu berasal dari Ayahnya sendiri yang juga merupakan ulama besar. Beliau belajar kepada Ayah nya baik di rumah maupun di Masjidil Haram dimana tempat beliau menghafal Al-Quran sejak masih kecil. Beliau belajar banyak kitab dari Ayahanda, dan setiap kitab yang diajarkan Ayahanda kepada beliau, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani boleh mengajarkannya. Pendidikan Islam Sayyid Muhammad Alawi kemudian atas arahan dari orang tuanya, dilanjutkan untuk belajar mengenai Aqidah, Tafsir, Hadith, Feqh, Usul, Mustalah, Nahw kepada ulama-ulama besar lainnya baik di Mekkah maupun di Madinah.

Ketika masih berusia 15 tahun, Sayyid Muhammad Alamwi telah mengajar berbagai kitab baik Hadith maupun Fikih kepada pelajar lain dengan arahan dari gurunya tentunya. Setelah beberapa tahun belajar berbagai ilmu di Mekkah, kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki diantarkan oleh ayahnya untuk menuntut ilmu di Al-Azhar As-Syarif. Luar biasanya, Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki berhasil mendapatkan PhD di Al Azhar ketika masih berusia 25 tahun. Dan itu merupakan prestasi yang luar biasa karena menjadikan Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki sebagai orang Arab termuda yang berhasil menerima ijazah PhD dari Al Azhar. Tesis beliau mengenai Hadith dianggap sangat cemerlang dan menerima pujian yang tinggi dari Ulama unggulan di Al-Azhar saat itu seperti Imam Abu Zahrah.

Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tidak hanya menuntut ilmu di Mekkah. Beliau juga berkeliling dunia untuk mencari ilmu seperti di Afrika Utara, Mesir, Syria, Turki dan lain-lain. Tak hanya menuntut ilmu saja, beliau juga bertemu para wali Allah dan juga rajin menziarahi masjid-masjid dan maqom-maqom dan tak ketinggalan pula mengumpulkan manuskrip dan kitab. Di Mekkah sendiri, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memiliki ijazah terbanyak pada masanya, beliau memiliki lebih dari 200 ijazah dari para alim ulama teragung pada zamannya di setiap cabang ilmu Islam. Ijazah beliau kepada para muridnya, tentu merupakan Ijazah yang sangat berharga karena bisa menyambungkan murid-muridnya dengan sejumlah ulama besar lainnya.
Baca juga :

Ulama Besar Yang Memberikan Ijazah Pada Sayyid Muhammad Alawi

Dari Makkah:

1) Bapa beliau yang alim dan guru beliau yang pertama, As-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki
2) Shaykh Muhammad Yahya Aman al-Makki
3) Shaykh al-Sayyid Muhammad al-Arabi al-Tabbani
4) Shaykh Hasan Sa‘id al-Yamani
5) Shaykh Hasan bin Muhammad al-Mashshat
6) Shaykh Muhammad Nur Sayf
7) Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani
8) Al-Sayyid Muhammad Amin Kutbi
9) Al-Sayyid Ishaq bin Hashim ‘Azuz
10) Habib Hasan bin Muhammad Fad‘aq
11) Habib Abd-al-Qadir bin ‘Aydarus al-Bar
12) Shaykh Khalil Abd-al-Qadir Taybah
13) Shaykh Abd-Allah al-Lahji

Dari Madinah:

1) Shaykh Hasan al-Sha‘ir, Shaykh al-Qurra of Madinah
2) Shaykh Diya-al-Din Ahmad al-Qadiri
3) As-Sayyid Ahmad Yasin al-Khiyari
4) Shaykh Muhammad al-Mustafa al-Alawi al-Shinqiti
5) Shaykh Ibrahim al-Khatani al-Bukhari
6) Shaykh Abd-al-Ghafur al-Abbasi al-Naqshbandi

Dari Hadramawt dan Yaman:

1) Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumayt, Imam Besar Hadramawt
2) Shaykh As-Sayyid Muhammad Zabarah, Mufti Yaman
3) Shaykh As-Sayyid Ibrahim bin Aqeel al-Ba-Alawi, Mufti Ta‘iz
4) Al-Imam al-Sayyid Ali bin Abd-al-Rahman al-Habshi
5) Al-Habib Alawi ibn Abd-Allah bin Shihab
6) As-Sayyid Hasan bin Abd-al-Bari al-Ahdal
7) Shaykh Fadhl bin Muhammad Ba-Fadhal
8) Al-Habib Abd-Allah bin Alawi al-Attas
9) Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafeez
10) Al-Habib Ahmad Mashhur al-Haddad
11) Al-Habib Abd-al-Qadir al-Saqqaf

Dari Syria:

1) Shaykh Abu-al-Yasar ibn Abidin, Mufti Syria
2) Shaykh As-Sayyid al-Sharif Muhammad al-Makki al-Kattani, Mufti Maliki
3) Shaykh Muhammad As‘ad al-Abaji, Mufti Shafi‘i
4) Shaykh As-Sayyid Muhammad Salih al-Farfur
5) Shaykh Hasan Habannakah al-Maydani
6) Shaykh Abd-al-Aziz ‘Uyun al-Sud al-Himsi
7) Shaykh Muhammad Sa‘id al-Idlabi al-Rifa‘i

Dari Mesir:

1) Shaykh As-Sayyid Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Imam Hadith di Mesir
2) Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, Mufti Mesir
3) Shaykh Salih al-Ja‘fari, Imam Masjid Al-Azhar
4) Shaykh Amin Mahmud Khattab al-Subki
5) Shaykh Muhammad al-‘Aquri
6) Shaykh Hasan al-‘Adawi
7) Shaykh As-Sayyid Muhammad Abu-al-‘Uyun al-Khalwati
8) Shaykh Dr. Abd-al-Halim Mahmud, Syeihkul Azhar

Dari Afrika Utara (Maghribi, Algeria, Libya dan Tunisia):

1) Shaykh As-Sayyid As-Sharif Abd-al-Kabir al-Saqali al-Mahi
2) Shaykh As-Sayyid Abd-Allah bin Al-Siddiq Al-Ghimari, Imam Hadith
3) Shaykh As-Sayyid Abd-al-Aziz bin Al-Siddiq al-Ghimari
4) As-Sharif Idris al-Sanusi, Raja Libya
5) Shaykh Muhammad At-Tahir ibn ‘Ashur, Imam Zaytunah, Tunis
6) Shaykh al-Tayyib Al-Muhaji al-Jaza’iri
7) Shaykh Al-Faruqi Al-Rahhali Al-Marrakashi
8) Shaykh As-Sayyid As-Sharif Muhammad al-Muntasir al-Kattani

Dari Sudan:

1) Shaykh Yusuf Hamad An-Nil
2) Shaykh Muddassir Ibrahim
3) Shaykh Ibrahim Abu-an-Nur
4) Shaykh At-Tayyib Abu-Qinayah

Dari Rantau Indo-Pak:

1) Shaykh Abu-al-Wafa al-Afghani Al-Hanafi
2) Shaykh Abd-al-Mu‘id Khan Hyderabadi
3) Al-Imam Al’Arif Billah Mustafa Rida Khan al-Barelawi, Mufti India
4) Mufti Muhammad Shafi’ Al-Deobandi, Mufti Pakistan
5) Mawlana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, Imam Hadith
6) Mawlana Zafar Ahmad Thanawi
7) Shaykh Al-Muhaddith Habib-al-Rahman Al-‘Azami
8) Sayyid Abu-al-Hasan Ali An-Nadawi
Tokoh lain :

Karya Tulis Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani

Aqidah:

1) Mafahim Yajib an Tusahhah
2) Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus
3) At-Tahzir min at-Takfir
4) Huwa Allah
5) Qul Hazihi Sabeeli
6) Sharh ‘Aqidat al-‘Awam

Tafsir:

1) Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
2) Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
3) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
4) Hawl Khasa’is al-Quran

Hadith:

1) Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
2) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
3) Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
4) Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Sirah:

1) Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil
2) Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
3) ‘Urf al-Ta’rif bi al-Mawlid al-Sharif
4) Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
5) Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
6) Zikriyat wa Munasabat
7) Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Usul:

1) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
2) Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
3) Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah

Fiqh:

1) Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
2) Labbayk Allahumma Labbayk
3) Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah
4) Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad
5) Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif
6) Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf

Tasawwuf:

1) Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
2) Abwab al-Faraj
3) Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
4) Al-Husun al-Mani‘ah
5) Mukhtasar Shawariq al-Anwar

Lain-lain:

1) Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)
2) Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Kajian Berkaitan Orientalis)
3) Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)
4) Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da‘wah ila Allah (Teknik Dawah)
5) Ma La ‘Aynun Ra’at (Butiran Syurga)
6) Nizam al-Usrah fi al-Islam (Peraturan Keluarga Islam)
7) Al-Muslimun Bayn al-Waqi‘ wa al-Tajribah (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)
8) Kashf al-Ghumma (Ganjaran Membantu Muslimin)
9) Al-Dawah al-Islahiyyah (Dakwah Pembaharuan)
10) Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi Ucapan)
11) Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kemulian Ummah Islamiyyah)
12) Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Metodologi Pendidikan Nabawi)
13) Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Kumpulan Ijazah Datuk beliau, As-Sayyid Abbas)
14) Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Kumpulan Ijazah Bapa beliau, As-Sayyid Alawi)
15) Al-Tali‘ al-Sa‘id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)

16) Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
Advertisement
edit post icon  www.alamuslim.com
 
close
Download Aplikasi Berkah Sahabat Beribadah