Billboard Ads

https://masterkey.masterweb.com/aff.php?aff=12774

YA IMAMARRUS


Yaa imaamar-rusli yaa sanadii

Anta baabullaahi mu’tamadii

Fabidunyaaya wa aakhirotii

Yaa Rosuulallaahi khudz biyadii

Qosaman bin-najmi hiina hawaa

Maal mu’aafaa was-saqiimu sawaa

Fakhla’il kaunaini ‘anka siwaa

Hubba maulaal ‘urbi wal ‘ajami

Sayyidus-saadaati min mudlori

Ghoutsu ahlil badwi wal hadlori

Shoohibul aayaati was-suwari

Manba’ul ahkaami wal hikami

Qomarun thoobat sariirotuhu

Wa sajaayaahu wa siirotuhu

Shofwatul baarii wa khiirotihi

‘Ad-lu ahlil halli wal haromi

Maa ro-at ‘ainun wa laisa taroo

Mitsla Thooha fiil waroo basyaron

Khoiru man fauqots-tsaroo atsroo

Thoohirul akhlaaqi wasy-syiyami
Advertisement
edit post icon  www.alamuslim.com
 
close
Download Aplikasi Berkah Sahabat Beribadah